Julkaisut Tulosta Sähköposti

2007

KAJANOJA J

Tutkimus kansalaisten tasolta. Diakonian tutkimus aikakauskirja

2007, (2): 168-171.

KAJANOJA J

Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot. Yksi Riitta

Särkelän ja Anne Erosen toimittaman kirjan kirjoittajista. Helsinki:

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2007.

HAGFORS R, KAJANOJA J

Welfare state, social capital and protection against risks. Risk and

Rationalities Conference, Queens' College, Cambridge, 29th - 31

March 2007. http://www.kent.ac.uk/scarr/events/rrcontext.htm

KAJANOJA J

Sosiaalipolitiikan näkökulma hyvinvointivaltion tulevaisuuteen.

Futura 2007: (1): 35-39.

KAJANOJA J

Syrjäytymisen kustannuksista. Diakonia 2007; (1): 16-17.

2006

HEIKKILÄ M, MOISIO P, RITAKALLIO V-M, BRADSHAW J,

KUIVALAINEN S, HELLSTEN K, KAJANOJA J

Poverty policies, structures and outcomes in the EU 25. Report for

the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion,

16-17 October 2006, Tampere. Helsinki: Stakes, 2006.

HONKANEN P, KAJANOJA J

Vähimmäisturvan kehityksestä ja kehittämisestä. Rapautumaan

päästetylle kansalaisten vähimmäisturvalle kaivataan uutta

kehittämisohjelmaa. Talous & Yhteiskunta 2006; (3): 36-41.

2005

KAJANOJA J

Hyvinvointi ja hyvinvointivaltio - Len Doyalin ja Ian Goughin

hyvinvointiteoria. Julkaisussa: Saari J, toim. Hyvinvointivaltio.

Suomen mallia analysoimassa. 2. korjattu painos. Helsinki:

Yliopistopaino Kustannus, 2005: 93-121.

KAJANOJA J

Hyvinvointivaltio hyvinvoinnin mittareilla arvioituna. Kytkin 2005; (3):

9-14.

KAJANOJA J

Hyvä lapsuus - avain menestyvään kansantalouteen? Julkaisussa:

Takala P, toim. Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Helsinki: Kela,

2005: 234-247.

KAJANOJA J

Kolmen luukun asiakkaat. Sosiaaliturva 2005; 93 (6): 4-5.

KAJANOJA J

Koulutus pitää yhteiskunnan koossa. Aikuiskoulutuksen maailma

2005; (2): 10-12.

KAJANOJA J

Köyhyyspolitiikka tuottaa köyhyyttä? Sosiaaliturva 2005; 93 (16): 24-

25.

KAJANOJA J

Mitä on hyvinvointi? Kuntapuntari 2005; (3): 3-8.

KAJANOJA J

Toimeentulotuen parannus pahensi köyhyysongelmaa? Julkaisussa:

Syvärinen K, Kaakkurinniemi T, toim. Kohti punaista planeettaa. Työ,

demokratia ja globalisaatio -hankkeen loppuraportti. Helsinki:

Kansan Sivistystyön Liitto, 2005: 65-70.

KAJANOJA J

Varhaisen syrjäytymisen talous. Varpu 2005: 38 B: 26-27.


2004

HAGFORS R, KAJANOJA J, KANGAS O

Sosiaalivakuutuksen laajuudesta, taloudesta ja oikeutuksesta.

Julkaisussa: Hellsten K, Helne T, toim. Vakuuttava sosiaalivakuutus?

Helsinki: Kela, 2004: 284-307.

2003

KAJANOJA J

Luottamusta etsimässä. Janus 2003; 11 (2): 156-160.

KAJANOJA J

Nykyinen kannustinpolitiikka lisää rakenteellista työttömyyttä ja haittaa

taloutta? Julkaisussa: Kananen P, Salonen-Soulié U, toim. Kannustavan

sosiaaliturvan haaste. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä

5, 2003: 37-48.

KAJANOJA J

Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi. Julkaisussa: Helne T, Julkunen R,

Kajanoja J, Laitinen-Kuikka S, Silvasti T, Simpura J. Sosiaalinen

politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 215-239.

KAJANOJA J

Sosiaalipolitiikka ja talousteoria. Julkaisussa: Helne T, Julkunen R,

Kajanoja J, Laitinen-Kuikka S, Silvasti T, Simpura J. Sosiaalinen

politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 183-213

KAJANOJA J

Talouspolitiikan kolme kohtalon kysymystä. Julkaisussa: Allén T,

Karhu M. Pennejä taivaasta? Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta.

Helsinki: Sitran julkaisusarja 255, 2003: 298-310.


2002

KAJANOJA J, SIMPURA J

Sosiaalisen pääoman lupaukset. Julkaisussa: Kajanoja J, Kiander J,

Voipio IB, toim. Tutkimus ja talouspolitiikka. Helsinki: Valtion taloudellinen

tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 33, 2002: 161-181.

KAJANOJA J

Sosiaalinen pääoma ja yhteiskunnalliset jaot. Julkaisussa: Piirainen

T, Saari J, toim. Yhteiskunnalliset jaot ? 1990-luvun perintö?

Helsinki: Gaudeamus, 2002: 160-178.

KAJANOJA J

Sosiaalisten normien taloudellinen merkitys. Esimerkkeinä

syrjäytyminen ja päivähoito. Julkaisussa: Ruuskanen P, toim.

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002:

181-199.

KAJANOJA J

Theoretical bases for the measurement of quality of life. Julkaisussa:

Gullone E, Cummins RA, eds. The universality of subjective well-

being indicators. A multi-disciplinary and multi-national perspective.

Social Indicators Research Book Series, Volume 16. Dordrecht:

Kluwer Academic Publishers, 2002: 63-80.

2001

KAJANOJA J

Huono-osaisuuden hinta. Julkaisussa: Järventie I, Sauli H.

Eriarvoinen lapsuus. Porvoo: WSOY, 2001: 193-208.

KAJANOJA J

Yhteiskuntasuunnittelun pitkä marssi - tiensä päässä?

Yhteiskuntasuunnittelu 2001; 39 (1): 82-88.


2000

KAJANOJA J

Inhimilliset ja sosiaaliset voimavarat tietoyhteiskunnassa. Talous &

Yhteiskunta 2000; 28 (1): 32-36.

KAJANOJA J

Oppiminen sekä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Julkaisussa:

Gabrielsson U, toim. Laatuyhteiskunta. Helsinki: Tutkijoiden ja

kansanedustajien seuran julkaisuja 2, 2000: 49-51.

KAJANOJA J

Social capital and economic efficiency. Julkaisussa: Kajanoja J,

Simpura J, eds. Social capital - global and local perspectives.

Helsinki: Government Institute for Economic Research, VATT-

publications 29, 2000: 41-46.

KAJANOJA J

Sosiaalinen pääoma ja kolmas sektori. Hyvinvointikatsaus 2000; (1):

21-24.

KAJANOJA J

Sosiaalinen pääoma ja talouden tehokkuus. Julkaisussa: Kajanoja J,

Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma: globaaleja ja paikallisia

näkökulmia. Helsinki: Stakesin raportteja 252, 2000: 57-64.

KAJANOJA J

Syrjäytymisen hinta. Julkaisussa: Heikkilä M, Karjalainen J, toim.

Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Helsinki: Gaudeamus, 2000:

233-249.

1999

KAJANOJA J

Comment on elements of an ideal urban policy. Julkaisussa:

Niskanen E, Voipio IB, eds. Seminar on urban economic policy.

Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-muistioita 41,

1999: 39-42.


KAJANOJA J

Globalisaatio, työelämä ja syrjäytyminen. Julkaisussa: Kosonen P,

Simpura J, toim. Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa.

Helsinki: Gaudeamus, 1999: 142-166.

KAJANOJA J

Lasten päivähoidon talous. Yhteiskuntapolitiikka 1999; 64: 158-168.

KAJANOJA J

Lasten päivähoito investointina. Helsinki: Valtion taloudellinen

tutkimuskeskus, VATT-tutkimuksia 50, 1999.

KAJANOJA J

Sosiaalinen pääoma. Julkaisussa: Hjerppe R, Ilmakunnas S, Valppu

P, Voipio IB, toim. Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-

vuosikirja 1999 artikkelit. Helsinki: Valtion taloudellinen

tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 28: 2, 1999: 275-288.

KAJANOJA J

Sosiaalisen pääoman merkitys. Social capital. Kuopio: Snellman-

instituutti, Series B 42, 1999.

KAJANOJA J

Syrjäytyminen, työvoiman tarjonta ja työllisyys. Helsinki: Valtion

taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 211, 1999.

1998

KAJANOJA J

Hyvinvointivaltion tuottava rooli. Julkaisussa: Hjerppe R, Mäkelä P,

toim. Tehokkaampaan julkiseen talouteen. VATT-vuosikirja 1998.

Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 25,

1998: 167-175.

KAJANOJA J

Sosiaalinen pääoma - sosiaalinen murros talousajatteluun?

Tiedepolitiikka 1998; 23 (4): 15-22.


KAJANOJA J
Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointivaltio. Julkaisussa: Kajanoja J, Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 45-51.

KAJANOJA J
Sosiaalinen pääoma. Yhteiskuntapolitiikka 1998; 63: 36-49.

KAJANOJA J
Sosiaalisen pääoman lyhyt historia. Julkaisussa: Kajanoja J, Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 37-44.

SIMPURA J, KAJANOJA J
Sosiaalinen pääoma - talous valtaamassa sosiaalisen vai sosiaalinen talouden? Julkaisussa: Kajanoja J, Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 7-11.


1997


KAJANOJA J
Hyvinvointivaltio investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 144, 1997.

KAJANOJA J
Kommunikatiivisuus ja marxismi. Julkaisussa: Heiskanen J, toim. Marx ja villi länsi. Helsinki: Demokraattinen Sivistysliitto, 1997: 77-98.

1996

KAJANOJA J

Kommunikatiivinen yhteiskunta.

Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Helsinki:

Tammi, 1996. (Väitöskirja.)